تزریق مزوژل برای چه كسانی مناسب نیست؟ 

تزریق مزوژل یک روش بسیار معت بر و شناخته شده است كه از آن برای جوانسازی پوست استفاده میشود.

مزوژل باتکنیک میکرونیدلینگ به پوست ترزیق میشود كه چین و چرو کهای ریز و عمیق را از بین برده، پوست را آبرسانیكرده و باعث شفافیت و درخشان شدن آن م یشود. تزریق مزوژل عل یرغم تمام كاربردهای درمانی و زیبایی محدودیتداشته و انجام آن در برخی از افراد با محدودیت مواجه است .ترزیق مزوژل برای چه كسانی مناسب نیس ت؟ برایچه كسانی مناسبتر است؟ به سوالات مطرح شده در ادامه پاسخ داده خواهد شد. 

مزوژل چیست؟

تزریق مزوژل یکی از رو شهای كم تهاجمی مراقبت از پوست است كه نیاز به بستری شدن در بیمارستان نداردبلکه در عرض چند دقیقه بدون عوار ض مانند اسکار و زخم انجام م یشود. پس از ترزیق مزوژل،  پوست احساسلطافت و سفتی كرده ك ه ماندگاری خوب و طولانی مدتی دارد. مزوژل تركیب ی از اسیدهای آمینه بوده كه بافتپوست را تغذیه كرده و به تولید كلاژن و بهبود تغذیه پوست كمک م یكن د.

هرچه س ن بیشتر افزایش م ییابد به خصوص از سی سالگی به بع د، پوست توانایی ترمیم خود را از دست م یده داز این رو با گذشت زمان چین و چروک و ضایعات پوس تی افزایش یافته و پوست تیرهت ر م یشود. ترزیق مزوژلراهی بسیار ایدهآل برای جوانسازی پوست، از بین بردن لکهای پوستی، از بین بردن خطوط ریز و عمیق و نابودكننده جای اسکار و آكنه است. با این حال عد های از افراد نم یتوانند از مزوژل استفاده كنند. ترزیق مزوژل برایچه كسان ی مناسب نیس ت؟ و برای چه كسانی مناس بتر است ؟

تزریق مزوژل برای چه كسانی مناسب نیست؟ 

تزریق مزوژل برای چه كسانی مناسب می باشد؟ 

ترزیق مزوژل نه تنها جنبه زیبایی داشته بلکه از نظر درمانی نیز مفید است. مزوژ ل برای افراد ی كه م یخواهندخطوط، فرورفتگ یها، برجستگیها، ل ک و چین و چروک صورت خود را به حداقل برسانن د مناسب است. از سوییدیگر افرا دی كه تمایل به برجسته كردن برخی از نواح ی صورت از جمله ل بها و استخوا نهای گونه دارند نیزم یتوانند تحت نظر پزشک از مزوژل استفاده كنند. مزوژل با ایجاد كش ش طبیعی و آبرسانی عمقی،  پوست را  لیفتكرده و خشکی آن ر ا برطر ف كرده م یكند .

ترزیق مزوژل برای چه كسانی مناس بتر اس ت؟ از مزوژل برای برطرف كردن نواقص پوست بدن، صورت و زیر چشماستفاده م یشود كه عموما از سن 20 سالگی به بعد م یتوان ترزیق كرد اما بیشتر افراد متقاضی سی سال به بالاسن دارند كه آثار پیری به تازگی بر روی چهره آ نها نمایان شده است. ترزیق مزوژل از نظر جنسیت محدودیتنداشته كه هم بانوان و هم آقایان م یتوانند از مزیت و خاصیتهای آن برخوردار شوند. 

ترزیق مزوژل را چه کسانی نباید انجام دهند؟ 

پاسخ ترزیق مزوژل برای چه كسانی مناس بتر اس ت؟ را یافتیم اما ترزیق مزوژل برای چه افرادی مناسب نیست ؟مزوژل خاصیتهای زیادی دارد اما گاهی شرایطی پیش میاید كه ترزیق مزوژل به ضرر فرد تمام م یشود از اینرو باید را ههای دیگری را برای برطرف كردن عیوب پوست انتخاب كرد. متخصصان و پزشکان در سراسر دنیا معتقدهستند كه افرادی كه یکی ا ز چند مورد از شرایط زیر را دارا هستند بهتر است از ترزیق مزوژل صرف نظر كنند:

 • بانوان باردار
 • افراد حساس به دار و
 • مبتلایان به بیماری قلبی
 • مبتلایان به انواع سرطانها 
 • افراد مبتلا به اختلالات تشنج
 • افراد با شاخص بالای توده بدنی بیشتر از س ی
 • افراد مبتلا به بیمار یهای خود ایمنی مانند لوپو س
 • افرادی كه دیابت دارند و مجبور به تزریق انسولین هستند
 • افرادی كه پوس تهای بسیار شل با درجه افتادگی بالا دارن د
 • بیماران عفونی و افرادی ك ه مستع د بیماریهای التهابی در ناحیه تزریق هستن د
 • افرادی كه به بیمار یهای مزمن مانن د سنگ صفرا، بیمار یهای كلیوی و اختلالات كبدی مبتلا هستند
تزریق مزوژل برای چه كسانی مناسب نیست؟ 
تزریق مزوژل برای چه كسانی مناسب نیست؟ 

انواع مختلف مزوژل

اكنون پاسخ سوال ترزیق مزوژل برای چه كسانی مناسب نیس ت را م یدانیم كه بهتر است پس از مشورت با پزشکاز را ههای درمانی دیگری استفاده كرد. افرادی كه م یتوانند مزوژل ترزیق كنند ممکن است با انواع مزوژ لها رو بهرو شوند. چند مورد از بهترین برند مزوژ لهای موجود در بازار كه در كلینی کهای معتبر مورد استفاده قرار م یگیرندو از وزارت بهداشت تاییدیه دریافت كرد هاند در ادامه معرفی م یشود: 

 • مزوژل جالپرو(Jalupro)  
 • مزوژل پروفایل و(Profhilo)
 • مزوژل بلامین  )Bellamine(
 • مزوژل پروسترولین(Prostrolane)

برندهای دیگری هم وجود دارند كه ممکن است پزشک با توجه به شرایط پوستی و سایر عوامل آ نها را انتخابكند. انجام مزوژل م یبایست در مركز معتبر زیر نظر پزشک متخصص انجام شود. یکی از این بهترین مراكز، كلینیکپوست، مو وزیبایی دكتر مولایی فر است كه سابق های درخشان دارد.

خدمات  كلینک دكترمولایی فر 

ترزیق مزوژل یکی از بهترین رو شهای شناخته شده برای ایجاد زیبایی بیشتر و برطرف كردن عیوب پوست استكه در كلینیک دكتر مولایی فر با بهر هگیری از جدیدترین علم روز دنیا و مزوژل های درجه یک با صرف هزینهمعقولانه و بسیار عال ی انجام م یشود. كلیه مراجعین محترم م یتوانند در زمین ههای مختلف زیبایی همانند لیزر،اندولیفت، تزریق ژل و بوتاكس، ریزش مو، لیفت، فشیال و جراح یهای سر پایی و غیر ه از خدمات بینظیر كلینیکدكتر مولایی فر استفاده كنند.

 • آدرس كلینیک دكتر مولای یفر: تهران، پاسداران، خیابان دولت، بلوار كاوه، پلاک 17، ساختمان كیمیا ،طبقه اول، واحد 4
 • شماره تلفن دكتر مولایی فر: 02126474915  –  09302747479
 •  : https://drmolaeeifar.com/وب سایت دكتر مولایی  فر

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *